Webbaserad utbildning och träningssimulator av CGAS-skattning för behandlare inom barn-
och ungdomspsykiatri. CGAS är en etablerad skattningsskala som mäter den psykiska funktionsnivån hos barn och ungdomar. Målet är att höja kvaliteten på CGAS-skattningar och därmed ge säkrare utvärdering av olika behandlingars effekt.

Children’s Global Assessment Scale (CGAS) är en lättanvänd skala som är väl spridd över landet. Forskning visar dock att det finns stort behov av utbildning. I synnerhet när skalan används i större kliniska sammanhang av behandlare med varierande grad av erfarenhet och skiftande yrkesbakgrund. Att utbilda genom seminarier är tidskrävande och efterfrågan på sådana utbildningar kan inte tillgodoses i nuläget. Det är mer flexibelt och kostnadseffektivt att göra utbildningen tillgänglig via en webbutbildning. På så sätt kan utbildningen också standardiseras över hela landet.

Webbutbildningen är tillgänglig för all barn- och ungdomspsykiatrisk personal i Sverige såväl inom specialiserad verksamhet som inom första linjen. I den tekniska lösningen kommer det att finnas en statistikmodul för att kvalitetsgranska utbildningens innehåll och användning.

Mål med webbutbildningen är:
• att erbjuda en standardiserad CGAS utbildning för samtlig personal som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet i Sverige
• att utbildningen kan upprepas av deltagaren så ofta det finns behov
• att deltagaren både kan träna sig på att tolka information från en videofilmad intervju och öva sig genom att bedöma ett antal fall utifrån skrivna vinjetter
• att den enskilde deltagaren kan utvärdera sina egna resultat genom jämförelser med expertskattningar
• att projektledaren kan utvärdera effekten av utbildningen genom att analysera resultaten på gruppnivå, till exempel en hel kliniks resultat
• att kvalitetssäkra utbildningen och därigenom öka kvalitén i de skattningar som an-vänds i nationella register och kvalitetsregister.