IMR står för Illness Management and Recovery och är ett manualbaserat psykosocialt program som syftar till att förbättra deltagarnas förmåga att hantera de negativa konsekvenserna av svår psykisk sjukdom, främja samarbetet mellan utövare och brukare, öka deltagarnas delaktighet i sin behandling samt att stötta deltagarna att eftersträva personligt meningsfullt återhämtningsmål. Programmet finns med som en av Socialstyrelsens rekommenderade åtgärder i Nationella Riktlinjer för Psykosociala insatser vid Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (Art.nr. 2011-1-3).

Implementering av evidensbaserade psykosociala program är vanligtvis resurs- och tidskrävande. Ett vanligt hinder för framgångsrik implementering är svårigheter att ombesörja handledningskompetens och utvärdering av programintegritet. IMR Pro är ett pedagogiskt och interaktivt verktyg för stöd och styrning vid implementering av IMRprogrammet. Målsättningen är att utveckla en intuitiv och användarvänlig arbetsmiljö för psykiatripersonal på surfplatta samt skapa ett instrument för bedömning av programintegritet och handledning oavsett respektive mottagnings geografiska läge.

IMR Pro kan anpassas till andra manualbaserade program och andra plattformar (Windows 8, Android, m.fl.). Applikationen har potential att överbrygga flera av de hinder som implementerings-initiativ är behäftade med och kan därigenom öka tillgängligheten och spridningen av evidensbaserade psykosociala program. Utöver att IMR-programmets arbetsmaterial och manual (ca 700 sidor) är praktiskt samlat har IMR Pro följande funktionalitet:
– Registrering av processdata (deltagarnärvaro, utövarkompetens, etc.).
– Registrering av utfallsdata (valbara skattningsskalor)
– Administration av egna anteckningar och kommentarer
– Handledning via internet (ljudupptagning och kommunikationsverktyg)
– Administration av gruppledarens olika  IMR-grupper och deltagare.
– Export av data för sammanställning och statistisk bearbetning